Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11081
Nhan đề: Cấu trúc nhị nguyên của tín ngưỡng, tôn giáo, người Chăm Nam Trung Bộ
Tác giả: Đồng, Thành Danh
Từ khoá: Nhị nguyên
Lưỡng hợp
Cấu trúc luận
Awal - Ahier
Người Chăm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .- Tr.32-49
Tóm tắt: Bài viết này tiếp cận tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận trong cái nhìn cấu trúc luận thông qua việc tiếp cận một cặp phạm trù điển hình trong đời sống tâm linh Chăm là Awal - Ahier. Trong đó tác giả xem xét nguồn gốc hình thành cấu trúc này, những biểu hiện cụ thể của cấu trúc ấy thông qua các cặp phạm trù thành phần. Những phân tích này giúp chứng minh quan điểm, mà các nhà nghiên cứu trước đã đưa ra nhưng chưa đi sâu lý giải, cho rằng Awal - Ahier là một cấu trúc nhị nguyên tồn tại vừa đối lập nhưng lại thống nhất, vận động linh hoạt trong hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11081
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_802.08 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.