Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11087
Title: Chính sách đối nội của nhà Nguyễn nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam (1802-1858)
Authors: Trần, Thị Thu Hường
Keywords: Nhà Nguyễn
Chủ quyền
Nam Bộ
Tây Nam
Biên giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.19-31
Abstract: Trong các vấn đề nghiên cứu góp phần vào cuộc luận bàn công tội của nhà Nguyễn thì vấn đề chủ quyền quốc gia nói chung và chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ trong đó có chủ quyền biên giới Tây Nam nói riêng đã và đang tạo ra nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu quan tâm đến nhà Nguyễn. Để góp một ý kiến vào tranh luận này, trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung nghiên cứu đánh giá ở khía cạnh là nhà Nguyễn đã có những chính sách đối nội để khẳng định và bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam nói riêng và chủ quyền ở vùng đất Nam Bộ nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11087
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_878 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.