Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11088
Title: Vài nét về giám sinh trường Quốc Tử Giám (từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX)
Authors: Trịnh, Thị Hà
Keywords: Quốc Tử Giám
Giám sinh
Quốc học Đường
Việt Nam
Nho học
Sùng Nho
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.32-48
Abstract: Trong suốt thời gian hoạt động, trường Quốc Tử Giám đã có vai trò rất quan trọng trong việc giảng dạy đạo sách Thánh hiền để "mở con đường sùng Nho thịnh vượng cho muôn đời", đào tạo nhân tài và cung cấp đội ngũ trí thức Nho học cho bộ máy chính quyền trung ương. Nhận thức được chức năng giáo dục quan trọng đó, các triều đại quân chủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách quan trọng đối với trường Quốc Tử Giám, trong đó việc tuyển chọn đối tượng vào học rất quan tâm. Vậy học sinh học trong trường Quốc Tử Giám bao gồm những thành phần nào, nhà nước có những quy định gì về độ tuổi, thời gian học tập, nội dung, chương trình, cách thức học tạp cũng như các ân điển dành cho họ. Những chính sách đó có những thay đổi như thế nào qua các triều đại, bài viết này sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11088
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.