Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11092
Title: Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú
Authors: Lê, Thị Mai
Zhuoqing, Zhang
Keywords: Đô thành Điển Xung
Lâm Ấp
Thủy Kinh chú
Trung Quốc
Lịch Đạo Nguyên
Ôn Thủy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.62-76
Abstract: Xét nguồn thư tịch cổ của Trung Quốc nghiên cứu về địa lý lịch sử sớm nhất, cụ thể nhất về vùng đất phương Nam thì Thủy Kinh chú là tác phẩm được xếp đầu tiên. Thủy Kinh chú được Lịch Đạo Nguyên (470 - 527 CN) biên soạn vào đầu thế kỷ VI. Trong quyển 36 của Thủy Kinh chú, phần viết về Ôn Thủy, tác giả mô tả về sông nước phía Nam Trung Quốc đương thời, trên đại thể gồm địa phận các tỉnh Qúy Châu, Hồ Nam, Quảng Tây và miền Bắc Bộ, Trung Bộ Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11092
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.