Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11097
Title: Mang sức xuân mới cho dân tộc
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Xuân độc lập
Dân tộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.3-4
Abstract: Ra đời trong những ngày Xuân năm 1930, tới Xuân này, Đảng ta đã tròn 88 mùa Xuân. Đảng ta được sinh ra từ nhân dân, sống, chiến đấu vì nhân dân, kế thừa truyền thống anh dũng, bất khuất của dân tộc, tinh hoa trí tuệ của thời đại. Sau đêm dài nô lệ, Đảng ra đời đã thổi bùng lên ngọn lửa Cách Mạng Tháng Tám, soi đường cho dân tộc ta vùng lên chặt đứt gông xiềng nô lệ, lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đem lại mùa xuân độc lập, tự do cho Tổ quốc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11097
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.