Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11098
Title: Bàn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Đổi mới tổ chức
Hoạt động thanh tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.11-14
Abstract: Kể từ ngày 23/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban thanh tra đặc biệt tiền thân của các cơ quan Thanh tra nhà nước, đến nay ngành Thanh tra đã có 73 năm hình thành, phát triển và đã trở thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Cũng trong thời gian ấy, nhất là những năm gần đây, chúng ta đã nhiều lần nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11098
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.