Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11099
Title: Sáu thế kỷ tiếng Việt qua cái nhìn Hoàng Xuân Hãn
Keywords: Tiếng Việt
Hoàng Xuân Hãn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.109-122
Abstract: (NV&TP) Người ta nếu không vừa đi vừa ngoái lại, sẽ đến lúc quên mất rằng chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu, nhà văn cũng không ngoại lệ. Chúng ta gần như ai cũng biết văn chương là nghệ thuật ngôn từ, nhưng lại thường quên cái việc lẽ ra không được quên hằng ngày rằng hôm nay mình đã có gì thêm vào cho tiếng Việt giàu đẹp hơn, chuẩn chỉnh hơn để nó khả dĩ lớn lên bình đẳng với mọi ngôn ngữ khác. Vì lẽ này, NV&TP gộp hai bài của GS Hoàng Xuân Hãn thành một đề muc như một cách đặt vấn đề với sự nghiệp chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11099
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.