Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11100
Title: Đặc điểm hình thái và phân tử loài Kudoa scomberomori (Myxosporea: Kudoidae) lần đầu tiên ghi nhận ở cá thu chấm Scomberomorus guttatus (Scombridae) tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Ngọc Chỉnh
Hà, Duy Ngọ
Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Thùy Linh
Phạm, Ngọc Doanh
Keywords: Scomberomorus guttatus
Kudoa scomberomori
Quảng Bình
18S rDNA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.01-06
Abstract: Giống Kudoa có khoảng 100 loài đã được mô tả. Ở Việt Nam, cho đến nay chỉ phát hiện mộ loài Kudoa monodactyli ký sinh trên cá Chim khoang (Monodactylus argenteus). Trong quá trình nghiên cứu sinh trùng ở cá biển ven bờ tỉnh Quảng Bình năm 2017, chúng tôi thu được các mẫu trùng bào tử sợi Myxosporea thuộc giống Kudoa ký sinh trong mô cơ vân của 8/15 cá thể cá Thu chấm Scomberomorus guttatus. Kết hợp phân tích hình thái và phân tử dựa trên trình tự đoạn gen 18S rDNA đã xác định chúng thuộc loài Kudoa scomberomori. Bào tử có hình bong hoa với 6 mảnh van và nang cực. Các bào tử tập trung trong các nang giả màu trắng có kích thước 0.1 – 0,3 x 0,400,7 mm. Kết quả phân tích đoạn gen 18S rDNA cho thấy mẫu K.scomberomori thu tại tỉnh Quảng Bình tương đồng cao (99,88%) với trình tự của loài K.scomberomori từ Queensland, Ôxtrâylia. Đây là lần đầu tiên loài K.scomberomori được ghi nhận ở Việt Nam và cá Thu chấm (Scomberomorus guttatus) được ghi nhận là vật chủ mới của loài này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11100
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.