Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11102
Title: Mười ngày và vô tận
Authors: Herman Zec
Keywords: Mười ngày
Vô tận
Cảm hứng Lịch sử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.123-125
Abstract: (Tác giả) Trong vô tận của Vĩnh Quyển; tiểu thuyết về những nhân vật ở độ tuổi hai mươi lăm thuộc nhiều thế hệ một gia tộc lớn ở Huế, và chuyện về họ được kể theo lối phi truyền thống, Là người biên tập bản tiếng Anh - Inside Infinity - do tác giả chuyển ngữ, tôi đã nhiều lần trao đổi với ông về tính thể nghiệm của tiểu thuyết này. Dưới đây là một cuộc trao đổi như thế. Trong vô tận không phải là tiểu thuyết lịch sử nhưng rõ ràng nó dược viết từ cảm hứng lịch sử, trên một chiều dài đáng kể về thời gian, trải năm thế hệ một gia tộc lớn ở thành phố được cho là chứng nhân mọi biến động quan trọng của lịch sử đất nước: Huế. Yếu tố lịch sử giữ vai trò gì trong quá trình xây dựng chủ đề (theme) của tiểu thuyết này?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11102
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.