Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11104
Nhan đề: Biến động quần xã thực vật phù du vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận giữa năm sau El NiÑo và năm trung tính
Tác giả: Huỳnh, Thị Ngọc Duyên
Phan, Tấn Lượm
Trần, Thị Lê Vân
Nguyễn, Thị Mai Anh
Trần, Thị Minh Huệ
Nguyễn, Chí Thời
Nguyễn, Ngọc Lâm
Đoàn, Như Hải
Từ khoá: El Niño
Nước trồi
Thực vực phù du
Chỉ số đa dạng sinh học
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.13-24
Tóm tắt: Tác động của ENSO đến quần xã thực vật phù du (TVPD) đã được nghiên cứu ở nhiều thủy vực trên thế giới. Tuy nhiên, tác động của nó đến quần xã TVPD trong vùng nước trồi ven bờ vẫn còn là vấn đề cần được nghiên cứu sâu hơn về nhiều phương diện bao gồm cả những đáp ứng của TVPD và cơ chế tác động. Số liệu TVPD ở 15 trạm thu mẫu tại vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận vào tháng 7/2016 (năm sau El Niño) và tháng 7/2017 (năm trung tính) được phân tích sử dụng các chỉ số đa dạng sinh học, thành phần loài và mật độ TVPD nhằm so sánh và tìm hiểu tác động của ENSO đến cấu trúc quần xã thực vật phù du vùng nước trồi ven bờ Nam Trung Bộ, Việt Nam. Các chỉ số lượng loài, độ giàu có loài Margalef, chỉ số đa dạng Shannon, Simpson và mật độ TVPD vào năm trung tính (2017) cao hơn đáng kể so với sau năm sau El Niño (2016) với chỉ số cân bằng Pielou giữa hai thời kỳ không khác biệt. Dựa trên phân tích cấu trúc quần xã SIMPER cho thấy hai thời kỳ rất khác nhau, 82,26%.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11104
ISSN: 0866-7160
Bộ sưu tập: Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_627.01 kBAdobe PDFXem
Your IP: 107.21.85.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.