Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11106
Title: Nghiên cứu sử dụng dòng tế bào lai A6G11C9 để sản xuất kháng thể đơn dòng gây ngưng kết hồng cầu chứa kháng nguyên A
Authors: Nguyễn, Thị Trung
Trương, Nam Hải
Keywords: Hiệu giá kháng thể
Kháng thể đơn dòng kháng A
Nhóm máu A
Nhóm máu AB
Tế bào lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.25-31
Abstract: Hầu hết các huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO đang lưu hành trên thị trường đều có nguồn gốc từ kháng thể đơn dòng. Các kháng thể đơn dòng được sản xuất bởi các dòng tế bào lai theo phương pháp nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy hoặc nuôi tế bào trong xoang bụng chuột để tạo dịch bang chứa kháng thể. Trước đây, chúng tôi đã tạo được dòng tế bào lai A6G11C9 sản xuất kháng thể đơn dòng gây ngưng kết đặc hiệu kháng nguyên A trên màng hồng cầu. Tế bào lai này được hình thành bằng cách dung hợp giữa tế bào lymphocyte B chuột sinh kháng thể kháng A với tế bào mycloma sp2/0 chuột. Kháng thể sinh ra từ dòng tế bào lai A6G11C9 đã được chứng minh là gây ngưng kết đặc hiệu hồng cầu mang kháng nguyên A với cường độ cao. Dòng tế bào hoàn thiện quy trình để sản xuất một lượng lớn kháng thể theo phương pháp nuôi cấy trong môi trường với hiệu giá cao và ổn định được công bố trong công trình này. Đầu tiên, tế bào lai đang lưu giữ đông lạnh được nuôi cấy để đánh thức tế bào. Sau đó chúng được cấy truyền lần thứ nhất để tạo đủ sinh khối phục vụ nuôi lượng lớn hơn. Sinh khối tế bào tiếp tục được cấy truyền lần thứ 2 vào môi trường DMEM chứa 10% huyết thanh bê trong thời gian 10 ngày. Dịch nuôi tế bào lai chứa kháng thể được thu lại bằng cách li tâm để loại bỏ tế bào trong dịch nuôi. Hàm lượng kháng thể trong dịch nuôi được cô đặc và loại bỏ chất chỉ thị màu phenol đỏ trong môi trường nuôi bằng cách tủa với NH₄SO₄ 50% bão hòa. Dịch nuôi cấy tế bào đã cô đặc 5 lần phản ứng ngưng kết tốt với hồng cầu chứa kháng nguyên A. 150 ml dung dịch kháng thể cô đặc đã được sản xuất. Hiệu giá kháng thể trong dịch nuôi cô đặc 5 lần là 1/512. Cường độ phản ứng ngưng kết hồng cầu A của dịch nuôi cấy cô đặc 5 lần là 4+.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11106
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.