Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11113
Title: Khảo sát mức độ biểu hiện gen độc của một số chủng Salmonella phân lập từ các mẫu thịt tại Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thu
Nguyễn, Thanh Việt
Nghiêm, Ngọc Minh
Võ, Thị Bích Thủy
Keywords: Salmonella
Gen độc lực
RT-PCR
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.62-68
Abstract: Salmonella là một trong những nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Tính độc của Salmonella và phản ứng của chúng với vật chủ là một quá trình phức tạp, liên quan đến các yếu tố gây độc để vượt qua sự phòng thủ của vật chủ. Mục đích của nghiên cứu này là phát hiện các gen độc và đánh giá mức độ biểu hiện các gen độc của năm chủng Salmonella (gồm Enteritidis, Albany, Typhimurium, Hadar và Derby) phân lập tử các mẫu thịt tại các chợ bán lẻ ở Hà Nội. Kết quả chủng Salmonella Enteritidis và Salmonella Typhimurium dương tính 100% với 7 gen độc spiA, spvB, sitC, sifA, sipB, pagC và invA trong nghiên cứu; Salmonella iladar và Salmonella Derby dương tính với 6 gen, ngoại trừ gen spvB; Saimoiella Albany dương tính với duy nhất gen pagC. Mức độ biểu hiện của bảy gen độc này so với gen đối chứng 16S rRNA là khác nhau giữa năm chủng Salmonella với mức độ sai khác đáng tin cậy (P<0,05). Các kết quả phân tích mức độ biểu hiện của bảy gen độc trong 5 typ Salmonella cho thấy Salmonella Hadar có các gen độc biểu hiện mạnh nhất, tiếp đến là lmonella Enteritidis, Salmonella Derby, Salmonella Typhimurium và cuối cùng là Salmonella Albany. Kết quả phân tích sinh học phân tử sẽ cung cấp thêm các số liệu về sự biểu hiện của các gen gây độc trong các chủng Salmonella phân lập được trên thực phẩm tại Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11113
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_915.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.