Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11114
Title: Nuôi cấy tế bào sợi từ mô chuột
Authors: Trần, Thị Khánh Hòa
Hoàng, Thùy Dương
Nguyễn, Thị Kim Anh
Keywords: Nuôi cấy sơ cấp
Nuôi cấy tế bào
Nguyên bào sợi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.69-75
Abstract: Nguyên bào sợi là một trong những loại tế bào có khả năng phân chia với số lượng lớn và được nuôi cấy từ những loại mô khác nhau với những điều kiện đặc biệt cho mỗi trường hợp để thu được số lượng tế bào tối ưu. Nghiên cứu này so sánh sự phát triển các nguyên bào sợi thu nhận từ các mô khác nhau ở chuột trong nuôi cấy sơ cấp và sự ảnh hưởng của cấy chuyền tới tế bào, là cơ sở cho việc tạo nguồn tế bào phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực y, sinh học. Tế bào được cấy chuyền để duy trì khả năng sống sót và tăng sinh với số lượng lớn hơn. Khả năng phát triển cũng như sống sót của tế bào được kiểm chứng bằng phương pháp đếm tế bào sử dụng Trypan Blue và hình dạng tế bào được nhuộm với 4’, 6-diamidino-2phenylindole (DAPI). Kết quả thực nghiệm cho thấy, tế bào từ các cơ quan có khả năng phát triển không đồng nhất trong một khoảng thời gian nhất định; đồng thời, để thu nhận nguyên bào sợi từ mỗi loại mô cũng yêu cầu những điều kiện khác nhau. Ngoài ra, tìm hiểu về sự ảnh hưởng của phương pháp cấy chuyền sẽ giúp quá trình duy trì sự sống cho tế bào phục vụ cho những thực nghiệm trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11114
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.