Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11121
Title: Tạo chủng vi tảo Chlamydomonas reinhardtii tái tổ hợp mang gen mã hóa protein VP28 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm
Authors: Nguyễn, Minh Hường
Hà, Thị Thu
Nguyễn, Thị Hoa
Đinh, Duy Kháng
Mouradov, Aidyn
Đồng, Văn Quyền
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii
Chủng tái tổ hợp
Protein VP28
Virus gây bệnh đốm trắng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.92-99
Abstract: Virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV: white spot syndrome virus) là tác nhân hàng đầu gây chết tôm ở các trang trại nuôi tôm trên thế giới. Ở Việt Nam, WSSV đã được xác định là một trong các tác nhân gây tổn thất lớn nhất cho ngành nuôi tôm. VP28 và VP26 là hai protein bề mặt của WSSV, thường được sử dụng là marker chẩn đoán virus hoặc kháng nguyên đích cho phát triển vaccine phòng WSSV. Protein VP28 tái tổ hợp (rVP28) đã nghiên cứu biểu hiện ở nhiều hệ thống khác nhau như E.coli, nấm men, baculovirus. rVP28 biểu hiện trong các hệ thống này thể hiện khả năng bảo vệ tôm chống lại sự lây nhiễm WSSV, tuy nhiên, các hệ thống này còn các hạn chế nhất định về hiệu suất biểu hiện và tính an toàn sinh học. Gần đây, hệ thống tảo lục Chlamydomonas reinhardtii đã được ứng dụng nhiều trên thế giới để biểu hiện các protein tái tổ hợp tạo vaccine theo đường ăn ở thủy sản do các ưu thế về tính hiệu quả và tính an toàn cao. C.reinhardtii cũng được sử dụng làm thức ăn trong tự nhiên của tôm do chúng mang nhiều thành phần dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và sự tăng trưởng của tôm. Trong nghiên cứu này, gen mã hóa protein VP28 được cải biến mã di truyền cho phù hợp với hệ thống biểu hiện C.renhardii và đưa vào hệ gen C.reinhardtii bằng phương pháp xung điện. Các chủng C.reinhardtii tái tổ hợp được chọn lọc băng phương pháp PCR và giải trình tự gen: sự biểu hiện của VP28 ở mức độ phiên mã được đánh giá mã bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả khẳng định đã tạo ra được các chủng C.reinhardtii tái tổ hợp biểu hiện VP28. Các nghiên cứu đang được thực hiện nhằm phát triển vaccine theo đường ăn phòng bệnh đốm trắng ở tôm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11121
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.