Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11122
Title: Bệnh tự miễn
Authors: Phan, Đình Minh
Keywords: Bệnh
Tự miễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.159-165
Abstract: Nắng nằm dính người trên giường bệnh, toàn thân đỏ lừ như tôm luộc. Lại không được nhẵn nhụi, cứ sần sần sùi sùi, nhìn phát gớm. Chỉ đôi mắt của Nắng là còn thần lực, long lanh, buồn hoang hoải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11122
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.