Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11123
Title: Những dẫn liệu đầu tiên về rết thuộc bộ Scolopendromorpha và Scutigeromorpha (Chilopoda) ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thanh Bình
Nguyễn, Đức Hùng
Hà, Kiều Loan
Vũ, Thị Hà
Keywords: Scolopendromorpha
Scutigeromorpha
Chilopoda
Rết
Tà Xùa
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.100-107
Abstract: Nghiên cứu về khu hệ rết ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa được tiến hành trong tháng 5 và tháng 11/2017 tại các cánh rừng cây gỗ, rừng hỗn giao tre nứa, rừng thuần tre nứa và đất nông nghiệp + khu dân cư thuộc địa phận xã Mường Thái, Sơn La. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận được 17 loài và phân loài thuộc hai bộ Scolopendromorpha và Scutigeromorpha trong khu vực nghiên cứu. Bộ Scolopendromorpha có 15 loài và phân loài thuộc 7 giống, 3 họ (Cryptopidae, Scolopendridae, Scolopocryptopidae). Bộ Scutigeromorpha có hai loài thuộc hai giống, một họ (Scutigeridae). Kết quả nghiên cứu cũng bổ sung 7 giống, 13 loài cho khu hệ rết Tây Bắc và ghi nhận mới 1 giống Thereuonema với 1 dạng loài (Thereuonema sp.) cho khu hệ rết Việt Nam. Bên cạnh đó, so sánh giữa các sinh cảnh ở khu vực nghiên cứu cho thấy, rừng cây gỗ và rừng tre nứa có độ tương đồng về thành phần loài cao nhất (68,69%), thấp nhất là rừng tre nứa với khu dân cư + đất nông nghiệp (20,50%). Rừng tre nứa có chỉ số đang dạng loài cao nhất (H’=2,98), tiếp đến rừng hỗn giao (H’=2,31) rồi đến rừng cây gỗ (H’=1,56) và thấp nhất là khu dân cư + đất nông nghiệp (H’=0,74). Mật độ của rết cao nhất ở rừng cây gỗ đạt 0,60 con/m², tiếp đến là ở rừng tre nứa 0,47 con/m², thấp nhất ở sinh cảnh rừng hổn giao với 0,20 con/m².
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11123
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_850.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.