Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11125
Title: Đánh giá hoạt tính kháng dòng tế bào ung thư phổi A549 của hạt nano polymer bọc α-mangostin
Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương
Trần, Đại Lâm
Tạ, Thu Mai
Nguyễn, Trung Hợp
Keywords: Garcinia mangostana
α-mangostin
Độc tính tế bào
Hạt nano
Tế bào ung thư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 01 .- Tr.108-114
Abstract: Alpha-mangostin (AMC) phân lập từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) đã được phát hiện có nhiều hoạt tính sinh học quý, đặc biệt là hoạt tính kháng ung thư mạnh. Tuy nhiên, việc ứng dụng bị hạn chế nhiều do hoạt tính tan trong nước kém. Để khắc phục nhược điểm này, một trong những giải pháp có thể thực hiện là tạo dạng hạt nano có khả năng phân tán tốt trong nước. Trong nghiên cứu này, hạt nano bọc AMG với chất mang β-cyclodextrin (NMG) đã được tạo ra với kích thước < 50 mm, có khả năng phân tán tốt trong nước và có hoạt tính ức chế mạnh sự phát triển của dòng tế bào ung thư phổi A549 với giá trị IC50 đạt 4,86 µg/ml. Quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang phát hiện thấy NMG (NMG) đã xâm nhập vào tế bào tương tự như AMG tự do. Kết quả nhuộm nhân cho thấy, xử lý NMG làm cho nhân tế bào to hơn rõ rệt so với đối chứng và AMG tự do. Các số liệu đã chứng tỏ dạng hạt NMG đã cải tạo được tính tan của AMG mà vẫn duy trì được hoạt tính kháng tế bào ung thư.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11125
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.