Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11140
Nhan đề: Ảnh hưởng của cao chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum, et Phonn) đến chất lượng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)phi lê trong điều kiện bảo quản đông
Tác giả: Trần, Minh Phú
Huỳnh, Nguyễn Đức Thiện
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết cây diệp hạ châu đến chất lượng của cá tra phi lê trong trong quá trình bảo quản đông lạnh. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức: (i) cá phi lê được nhúng trong nước sạch 30 phút ở điều kiện lạnh (mẫu đối chứng), sao đó bảo quản trong tủ đông -20oC. (ii) cá phi lê được nhúng cao chiết diệp hạ châu với nồng độ 7,71 g/mL và (iii) nhúng ở nồng độ 156 g/mL và tiến hành bảo quản tương tự như nghiệm thức (i). Thời gian bảo quản đông lạnh là 90 ngày. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, màu sắc, khả năng giữ nước, tổng lượng nito bazo bay hơi (TVB-N), chỉ số Peroxide (PV), chỉ số axit Thiobarbituric (TBAR) ở các ngày 0, ngày 30 và ngày 90. Kết quả cho thấy chỉ số PV, TBARs và tổng vi khuẩn hiếu khí của mẫu được xử lý cao chiết diệp hạ châu cho kết quả tốt hơn so với mẫu đối chứng ở các lần thu mẫu. Giá trị cảm quan của miếng cá phi lê được duy trì tốt trong suốt 90 ngày bảo quản đông.
Mô tả: 17 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11140
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.