Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11141
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cao chiết lá ổi (Psidium guajava) lên bảo quản đông tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Mộng Kiều Phương
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng cao chiết lá ổi đến chất lượng của tôm sú trong bảo quản đông. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức:(i) tôm được ngâm trong nước lạnh (mẫu đối chứng), (ii) tôm được ngâm trong dịch chiết lá ổi với nồng độ 5,04 µg/mL, (iii) và dịch chiết lá ổi với nồng độ 313 µg/mL.Tôm được ngâm trong 30 phút ở điều kiện lạnh, và cho vào túi PE (mỗi túi 17 con tôm) và hàn miệng túi lại rồi đem bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ -18oC đến -20oC. Mẫu được thu vào các ngày 0, 30 và 90. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, vi sinh tổng số, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, ẩm độ, pH, TVB-N, PV và TBARs. Kết quả cho thấy sau 90 ngày bảo quản đông tôm sú bằng dịch chiết lá ổi 5,04 µg/mL và 313 µg/mL có tác dụng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo. Ở ngày 30 cao chiết lá ổi thể hiện tác dụng kháng khuẩn. Giá trị cảm quan của tôm sú được duy trì tốt trong suốt 90 ngày bảo quản đông. Tuy nhiên, cao chiết lá ổi không ảnh hưởng đến pH, khả năng giữ nước, ẩm độ, độ đàn hồi, TVB-N của tôm sú trong bảo quản đông.
Description: 20 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11141
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
496.27 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.