Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11141
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của cao chiết lá ổi (Psidium guajava) lên bảo quản đông tôm sú (Penaeus monodon)
Tác giả: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Mộng Kiều Phương
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng cao chiết lá ổi đến chất lượng của tôm sú trong bảo quản đông. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức:(i) tôm được ngâm trong nước lạnh (mẫu đối chứng), (ii) tôm được ngâm trong dịch chiết lá ổi với nồng độ 5,04 µg/mL, (iii) và dịch chiết lá ổi với nồng độ 313 µg/mL.Tôm được ngâm trong 30 phút ở điều kiện lạnh, và cho vào túi PE (mỗi túi 17 con tôm) và hàn miệng túi lại rồi đem bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ -18oC đến -20oC. Mẫu được thu vào các ngày 0, 30 và 90. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, vi sinh tổng số, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, ẩm độ, pH, TVB-N, PV và TBARs. Kết quả cho thấy sau 90 ngày bảo quản đông tôm sú bằng dịch chiết lá ổi 5,04 µg/mL và 313 µg/mL có tác dụng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo. Ở ngày 30 cao chiết lá ổi thể hiện tác dụng kháng khuẩn. Giá trị cảm quan của tôm sú được duy trì tốt trong suốt 90 ngày bảo quản đông. Tuy nhiên, cao chiết lá ổi không ảnh hưởng đến pH, khả năng giữ nước, ẩm độ, độ đàn hồi, TVB-N của tôm sú trong bảo quản đông.
Mô tả: 20 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11141
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
496.27 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.