Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11142
Title: Ảnh hưởng của cao chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum, et Phonn) lên bảo quản đông tôm sú (Penaeus monodon Fabricius)
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thị Mỹ Trân
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá về những thay đổi của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius ) khi nhúng trong dịch chiết diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum. Et Thonn) trong điều kiện bảo quản đông. Thí nghiệm bao gồm 3 nghiệm thức: Nghiệm thức (1), tôm ngâm bằng nước lạnh trong 30 phút, nghiệm thức (2), tôm được ngâm trong dịch chiết Diệp Hạ Châu 7,71 g/mL trong 30 phút, nghiệm thức (3), tôm ngâm trong dịch chiết Diệp Hạ Châu 156 g/mL trong 30 phút. Sau đó cả ba mẫu đều được đem đi bảo quản đông, nhiệt độ của tủ đông được duy trì ở nhiệt độ từ -18°C đến - 20°C.Tiến hành thu mẫu vào các ngày 0, 30 và 90 thông qua các chỉ tiêu phân tích bao gồm: nhiệt độ, vi sinh tổng số, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, ẩm độ, pH, TVB-N, PV và TBARs. Kết quả cho thấy, tôm sú có xử lý diệp hạ châu 7,71 g/mL và 156 g/mL có tổng vi khuẩn hiếu khí, chỉ số PV và TBARs thấp hơn so sới mẫu đối chứng còn lại không có sự khác biệt đáng kể.Ở thí nghiệm này, cao chiết diệp hạ châu đã thể hiện rõ tác dụng kháng khuẩn của mình.
Description: 18 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11142
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
661.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.