Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11143
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa (Euphorbia thymifolia Burm) lên bảo quản đông lạnh tôm sú (Penaeus monodon Fabricius)
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thanh Phú
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết cỏ sữa đến chất lượng tôm sú nguyên con trong điều kiện bảo quản đông lạnh. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức: (i) tôm sú được nhúng trong nước sạch ở điều kiện lạnh (mẫu đối chứng), (ii) tôm sú được nhúng cao chiết cỏ sữa với nồng độ 14,08 g/mL và (iii) nhúng ở nồng độ 625 g/mL và tiến hành bảo quản trong tủ đông -20oC. Thời gian bảo quản đông lạnh là 90 ngày. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, màu sắc, khả năng giữ nước, tổng lượng nitơ bazơ bay hơi (TVB-N), chỉ số Peroxide (PV), chỉ số axit Thiobarbituric (TBARs) ở các ngày 0, ngày 30 và ngày 90. Kết quả cho thấy chỉ số PV, TBARs và tổng vi khuẩn hiếu khí của mẫu được xử lý cao chiết cỏ sữa cho kết quả tốt hơn so với mẫu đối chứng ở các lần thu mẫu. Giá trị cảm quan của tôm sú nguyên con được duy trì tốt trong suốt 90 ngày bảo quản đông.
Description: 21 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11143
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
912.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.