Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11173
Title: Tóm tắt kết quả đề tài cấp tỉnh: "nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học và sinh học kết hợp sản xuất thực phẩm chức năng từ cây Đinh Lăng lá nhỏ (polyscias fruticosa (L) Harms) tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biện, tỉnh An Giang"
Authors: Nguyễn, Ngọc Mộng Kha
Keywords: Nghiên cứu
Đánh giá
Hóa học
Sinh học
Thực phẩm chức năng
Polyscias fruticosa (L) Harms
Cây Đinh Lăng lá nhỏ
Tỉnh An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 02 .- Tr.37-38
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học và sinh học kết hợp sản xuất thực phẩm chức năng từ cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (1.) Harms) tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang” được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện theo Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 16/11/2015, do Trường Đại học Tây Đô chủ trì, PGS, TS. Trần Công Luận chủ nhiệm, với các mục tiêu nghiên cứu như sau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11173
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.