Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11181
Title: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta
Authors: Trần, Văn Long
Keywords: Công tác giám sát
Khiếu nại
Tố cáo hành chính
Tổ chức
Cá nhân
Văn bản quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.20-24
Abstract: Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính được hiểu là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong ban hành văn bản quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; trong tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong kiểm tra, xác minh, kết luận về nội dung khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11181
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.