Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11183
Title: Thấy gì qua 6 năm triển khai Luật thanh tra trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đỗ Quyên
Keywords: Luật Thanh tra
Triển khai
Hà Nội
Đánh giá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.25-28
Abstract: Theo đánh giá của UBND thành phố (TP) Hà Nội, trong những năm qua, các cơ quan thanh tra trên địa bàn đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền trên các lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân hàng, mua sắm tài sản công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11183
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.