Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11185
Title: Hoàn thiện quy định về việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu luật pháp luật
Authors: Tạ, Thu Thủy
Keywords: Quyết định
Giải quyết khiếu nại
Hành chính
Hiệu lực pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.32-36
Abstract: Hiện nay, việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại còn nhiều tồn tại, hạn chế. Có không ít vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng không được tổ chức thực hiện, hoặc không được thi hành kịp thời, đầy đủ khiến công dân bất bình, tiếp tục khiếu nại, làm mất thời gian, công sức của công dân và các cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chưa được chú trọng, thiếu sự nhất quán và tiếng nói chung giữa các cơ quan, ban, ngành, từ đó dẫn đến tình trạng có nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều cấp giải quyết nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11185
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.