Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11186
Title: Lựa chọn mô hình phù hợp với nền hành chính Nhà nước ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Ngọc Duy
Phan, Thị Thu Hương
Keywords: Mô hình phù hợp
Hành chính nhà nước
Hành chính nhà phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.37-40
Abstract: Nền hành chính nhà nước chính là thước đo để đánh giá một quốc gia phát triển, đang phát triển hay chậm phát triển, vì nó là yếu tố ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ nhất đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, mà không phải hoạt động lập pháp hay tư pháp. Hiện nay, trên thế giới có nhiều mô hình hành chính nhà nước khác nhau. Để lựa chọn một mô hình hành chính nhà nước phù hợp cho nền hành chính nhà nước Việt Nam là điều rất khó khăn. Có thể chỉ ra ba mô hình tổ chức nền hành chính nhà nước trên thế giới điển hình đang tồn tại gồm: Mô hình hành chính nhà nước truyền thống, Mô hình hành chính nhà dân chủ và Mô hình hành chính nhà phát triển (còn gọi là nền hành chính thị trường).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11186
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.