Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11188
Title: Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Authors: Hoàng Minh
Keywords: Cải cách tổ chức bộ máy
Nhà nước
Hoạt động hiệu lực
Tinh gọn
Hiệu quả
Hoạt động hiệu lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.49-52
Abstract: Trên cơ sở xem xét Báo cáo sô 08/BC-ĐGS ngày 12/10/2017 của Đoàn giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước (BMHCNN) giai đoạn 2011-2016 và ý kiến của đại biểu Quốc hội, ngày 24/11/2017, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ tư đã thông qua Nghị Quyết số 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức BMHCNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11188
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.