Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11190
Title: Cơ quan cấp cao vì nền công vụ liêm chính - thiết chế phòng ngừa tham nhũng Cộng hòa Pháp
Authors: Đinh, Lương Minh Anh
Keywords: Cơ quan cấp cao
Nền công vụ liêm chính
Mục tiêu
Cộng hòa Pháp
Bộ máy nhân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.56-58
Abstract: Một nền công vụ liêm chính là ước mơ của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đây được xem là một tiêu chí quan trọng cho việc xác lập một mô hình quản trị tốt và được sự tín nhiệm từ phía nhân dân. Mục tiêu quan trọng là hướng đến một nền công vụ liêm chính từ mọi góc nhìn. Từ bên trong, đó là bộ máy mà nhân sự được phân bổ, quản lý và sử dụng theo những quy trình, phương thức minh bạch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11190
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.