Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11216
Title: Nâng cao vai trò của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Vai trò của thành viên độc lập
Ngân hàng thương mại cổ phần
Tiêu chuẩn
Hội đồng quản trị ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 12 .- Tr.15-20
Abstract: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT trong các ngân hàng TMCP; Cơ cấu HĐQT và các ủy ban giúp việc thuộc HĐQT trong ngân hàng TMCP; Vai trò của thành viên độc lập HĐQT trong quản trị, điều hành của ngân hàng TMCP: Một số ý kiến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11216
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.