Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11222
Title: Bác Hồ với cán bộ giáo dục
Authors: Đặng, Quốc Bảo
Phạm, Minh Giản
Tăng, Thái Thụy Ngân Tâm
Keywords: Bác Hồ
Cán bộ giáo dục
Chất lượng giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.03-06
Abstract: Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến giáo dục và đào tạo, Người luôn đề cao vị trí, vai trò của các thầy giáo, cô giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết thông qua những lời dạy của Người, khuyên cán bộ giáo dục phải là người hiểu rõ môi trường giảng dạy, đối tượng học, luôn học tập nâng cao trình độ, phải là tấm gương sáng, phương pháp dạy phải dễ hiểu để truyền đạt cho người học, dễ tiếp thu, dạy lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11222
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.