Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11223
Title: Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt cho học sinh theo hướng tiếp cận năng lực
Authors: Nguyễn, Văn Bản
Keywords: Phát triển năng lực
Năng lực đánh giá
Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.07-12
Abstract: Từ thực trạng năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học, bài báo chỉ ra những điểm mạnh và yếu về năng lực đánh giá giáo dục và đề xuất các biện pháp phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho giáo viên như: tăng cường nhận thức về khoa học đánh giá, tập huấn bồi dưỡng, trao dồi, rút kinh nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học sau mỗi giai đoạn học; bằng đặc trưng dạy học môn Tiếng Việt thông qua các tình huống học tập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11223
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.