Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11223
Nhan đề: Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt cho học sinh theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Nguyễn, Văn Bản
Từ khoá: Phát triển năng lực
Năng lực đánh giá
Đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.07-12
Tóm tắt: Từ thực trạng năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học, bài báo chỉ ra những điểm mạnh và yếu về năng lực đánh giá giáo dục và đề xuất các biện pháp phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho giáo viên như: tăng cường nhận thức về khoa học đánh giá, tập huấn bồi dưỡng, trao dồi, rút kinh nghiệm về đánh giá học sinh tiểu học sau mỗi giai đoạn học; bằng đặc trưng dạy học môn Tiếng Việt thông qua các tình huống học tập.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11223
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.79 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.