Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11224
Nhan đề: Liên thông quốc tế về đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hợp tác và cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
Tác giả: Nguyễn, Văn Thắng
Từ khoá: Liên thông quốc tế
Hợp tác quốc tế về đào tạo
Trường đại học Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.13-18
Tóm tắt: Trong xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam ngày càng có nhiều hình thức mở rộng quan hệ liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo; theo đó các trường đại học Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đối mặt với những thách thức, khó khăn. Bài viết phân tích thực trạng và định hướng liên thông quốc tế về đào tạo ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11224
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.