Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11225
Title: Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh
Authors: Hồ, Thị Trinh
Keywords: Học tập
Phong cách làm việc
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.19-26
Abstract: Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ thuở niên thiếu, Người đã sớm chịu ảnh hưởng nền giáo dục Nho học điều đó đã định hình một phong cách làm việc nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn… Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài lăn lộn với cuộc sống của một người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân và đặc biệt, khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin hệ thống phong cách làm việc của Người được định hình rõ nét phong cách tư duy, gần gũi quần chúng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc khoa học… Nghiên cứu và học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta làm việc ngày càng khoa học và hiệu quả hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11225
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.