Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11225
Nhan đề: Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ, Thị Trinh
Từ khoá: Học tập
Phong cách làm việc
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.19-26
Tóm tắt: Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh được hình thành từ rất sớm. Ngay từ thuở niên thiếu, Người đã sớm chịu ảnh hưởng nền giáo dục Nho học điều đó đã định hình một phong cách làm việc nề nếp, ngăn nắp, cần mẫn… Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài lăn lộn với cuộc sống của một người lao động, hòa mình trong phong trào công nhân và đặc biệt, khi đến với chủ nghĩa Mác – Lênin hệ thống phong cách làm việc của Người được định hình rõ nét phong cách tư duy, gần gũi quần chúng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, làm việc khoa học… Nghiên cứu và học tập phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta làm việc ngày càng khoa học và hiệu quả hơn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11225
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.