Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11227
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Trần, Công Kha
Từ khoá: Các yếu tố
Binary
Đồng bằng sông Cửu Long
Nghèo
Kinh tế trọng điểm
VHLSS
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.34-40
Tóm tắt: Nhằm đóng góp cho các đề án quy hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu nghiên cứu 624 hộ thuộc 4 tỉnh là thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau lấy từ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014. Kết quả chỉ ra các yếu tố tác động mạnh đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long gồm: thành phần dân tộc của chủ hộ, học vấn của chủ hộ, tình trạng việc làm của chủ hộ, diện tích đất của hộ và khu vực sinh sống của hộ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11227
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.16 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.