Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11233
Title: Đạo hàm Studniarski suy rộng và ứng dụng
Authors: Đặng, Thị Bích Vân
Võ, Đức Thịnh
Keywords: Ổn định
Điều kiện tối ưu
Đạo hàm Studniarski suy rộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.60-64
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu và thiết lập một số tính chất của đạo hàm Studniarski suy rộng. Sau đó, chúng tôi đưa ra một số áp dụng của đạo hàm này trong việc nghiên cứu tính ổn định của ánh xạ đa trị và nghiên cứu điều kiện tối ưu, ổn định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11233
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.