Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11233
Nhan đề: Đạo hàm Studniarski suy rộng và ứng dụng
Tác giả: Đặng, Thị Bích Vân
Võ, Đức Thịnh
Từ khoá: Ổn định
Điều kiện tối ưu
Đạo hàm Studniarski suy rộng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.60-64
Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu và thiết lập một số tính chất của đạo hàm Studniarski suy rộng. Sau đó, chúng tôi đưa ra một số áp dụng của đạo hàm này trong việc nghiên cứu tính ổn định của ánh xạ đa trị và nghiên cứu điều kiện tối ưu, ổn định.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11233
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.