Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11234
Title: Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự
Authors: Phạm, Ái Lam
Nguyễn, Trung Hiếu
Keywords: Dãy lặp Mann
Ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E)
Không gian Banach sắp thứ tự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.65-73
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự, thiếp lập sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của lớp ánh xạ này bởi dãy lặp Mann trong không gian Banach lồi đều sắp thứ tự. Các kết quả này là những mở rộng của kết quả chính trong [4], [6], [7]. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11234
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.