Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11235
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của mẫu FeNi bằng phương pháp động lực học phân tử
Authors: Nguyễn, Trọng Dũng
Cáp, Kim Hoàng
Nguyễn, Chính Cương
Keywords: Số nguyên tử
Vi cấu trúc
FeNi khối
Hạt nano FeNi
Động lực học phân tử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.74-78
Abstract: Bài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của FeNi khối và hạt nano FeNi bằng phương pháp động lực học phân từ (MD) với thế tương tác nhúng Sutton-Chen, điều kiện biến phù hợp. Các đặc trưng vi cấu trúc được phân tích qua hàm phân bổ xuyên tâm (RDF) năng lượng, kích thước, phương pháp phân tích lân cận chung (CNA) cho kết quả phù hợp với thực nghiệm. Các kết quả của các mẫu ở nhiệt độ 300 K luôn tồn tại các đơn vị cấu trúc: FCC, HCP, ICO và Amor.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11235
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.