Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11235
Nhan đề: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của mẫu FeNi bằng phương pháp động lực học phân tử
Tác giả: Nguyễn, Trọng Dũng
Cáp, Kim Hoàng
Nguyễn, Chính Cương
Từ khoá: Số nguyên tử
Vi cấu trúc
FeNi khối
Hạt nano FeNi
Động lực học phân tử
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.74-78
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu sự ảnh hưởng của số nguyên tử lên vi cấu trúc của FeNi khối và hạt nano FeNi bằng phương pháp động lực học phân từ (MD) với thế tương tác nhúng Sutton-Chen, điều kiện biến phù hợp. Các đặc trưng vi cấu trúc được phân tích qua hàm phân bổ xuyên tâm (RDF) năng lượng, kích thước, phương pháp phân tích lân cận chung (CNA) cho kết quả phù hợp với thực nghiệm. Các kết quả của các mẫu ở nhiệt độ 300 K luôn tồn tại các đơn vị cấu trúc: FCC, HCP, ICO và Amor.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11235
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.76 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.