Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11236
Title: Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ – hữu cơ, ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước
Authors: Lê, Tấn Tài
Đường, Thanh Luận
Bùi, Văn Thắng
Keywords: Bentonite
Bentonite lai vô cơ – hữu cơ
Xanh methylen
Phosphat
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.79-86
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu phát triển vật liệu hấp phụ mới trên nền bentonite có khả năng loại bỏ đồng thời các chất hữu cơ và phosphat trong nước. Bentonite lai vô cơ – hữu cơ được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ hydrat lớp xen giữa của sét bentonite bằng tác nhân cetyltrimethylamoni bromide (CTAB) và polyhydroxyl sắt. Cấu trúc và đặc trưng tính chất của vật liệu bentonite va bentonite biến tính được xác định bằng XRD, phổ FTIR, TG-DTG. Kết quả cho thấy, CTAB và polyhydroxyl sắt đã chèn với lớp giữa của bentonite. Kết quả đánh giá khả năng xử lý của vật liệu CTAB/ Fe-Bent bước đầu cho thấy chúng có khả năng xử lý đồng thời xanh methylen và phosphat trong nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11236
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.