Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11236
Nhan đề: Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ – hữu cơ, ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước
Tác giả: Lê, Tấn Tài
Đường, Thanh Luận
Bùi, Văn Thắng
Từ khoá: Bentonite
Bentonite lai vô cơ – hữu cơ
Xanh methylen
Phosphat
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.79-86
Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu phát triển vật liệu hấp phụ mới trên nền bentonite có khả năng loại bỏ đồng thời các chất hữu cơ và phosphat trong nước. Bentonite lai vô cơ – hữu cơ được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ hydrat lớp xen giữa của sét bentonite bằng tác nhân cetyltrimethylamoni bromide (CTAB) và polyhydroxyl sắt. Cấu trúc và đặc trưng tính chất của vật liệu bentonite va bentonite biến tính được xác định bằng XRD, phổ FTIR, TG-DTG. Kết quả cho thấy, CTAB và polyhydroxyl sắt đã chèn với lớp giữa của bentonite. Kết quả đánh giá khả năng xử lý của vật liệu CTAB/ Fe-Bent bước đầu cho thấy chúng có khả năng xử lý đồng thời xanh methylen và phosphat trong nước.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11236
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.54 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.