Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11237
Nhan đề: Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu nano SiO₂ với quy mô Pilot
Tác giả: Nguyễn, Văn Hưng
Lê, Thanh Tuyền
Nguyễn, Ngọc Bích
Phan, Trung Cang
Từ khoá: Nước thải
Chế biến thủy sản
Vật liệu SiO₂
Hấp phụ
Quy mô pilot
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.87-90
Tóm tắt: Một số yếu tố chính có ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ có trong nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu nano SiO₂ điều chế từ tro trấu (kích thước hạt khoảng 7 nm, diện tích bề mặt riêng 398,9 m²/g) đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu SiO₂ có khả năng xử lý tốt các hợp chất hữu cơ và chúng gần như bị loại bỏ hoàn toàn bởi vật liệu này ở các điều kiện thực nghiệm thích hợp (0.5 kg SiO₂/50 lít nước thải khuấy trong 4 giờ). Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy nước thải sau khi được xử lý đã đạt đến mức A theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11237
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.12 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.