Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11240
Title: Ảnh hưởng của phương pháp cho ăn luân phiên các thức ăn có mức đạm khác nhau đến tăng trưởng của cá trê lai giống (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
Authors: Lê, Quốc Phong
Lê, Huỳnh Như
La, Hồng Sơn Thương
Keywords: Cho ăn luân phiên
Cá trê lai (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
Hàm lượng đạm trong thức ăn
Tăng trưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.105-110
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp cho ăn luân phiên các thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng của cá trê lai giống được thực hiện với bốn nghiệm thức: (NT1-đối chứng) 7 ngày 30% đạm liên tục; (NT2) 6 ngày 30% đạm + 1 ngày 20% đạm, (NT3) 5 ngày 30% đạm + 2 ngày 20% đạm, (NT4) 4 ngày 30% đạm + 3 ngày 20% đạm. Tăng trưởng cao nhất và hệ số thức ăn thấp nhất ở nghiệm thức NT1 và không khác biệt so với nghiệm thức NT2 và NT3 (p>0,05). Chi phí thức ăn cho 1 kg cá tăng trọng ở nghiệm thức NT3 đạt thấp nhất và giảm 6,12% so với nghiệm thức NT1 (p<0,05). Như vậy, phương pháp cho cá trê lai ăn luân phiên thích hợp là 5 ngày 30% đạm + 2 ngày 20% đạm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11240
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.