Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11242
Title: Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ em
Authors: Trần, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Bạo lực gia đình
Trẻ em bị bạo lực gia đình
Nhân cách của trẻ
Ảnh hưởng bạo lực gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.117-120
Abstract: Bạo lực gia đình đã và đang xảy ra khắp các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có những hành vi bạo lực gia đình khá phức tạp diễn ra từ thành thị đến nông thôn, từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế và học vấn cao đến gia đình nghèo khó, học vấn thấp. Nạn nhân bị bạo hành chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến thực trạng của bạo lực gia đình hiện nay, đồng thời chỉ ra những ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến việc hình thành nhân cách của trẻ. Từ đó nhấn mạnh đến vai trò của công tác xã hội trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11242
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.