Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11248
Title: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Authors: Luyện, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Sinh viên
Giáo dục đạo đức
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 05 .- Tr.78-84
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác giáo dục đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển xã hội lành mạnh, văn minh. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, trong bài viết này, tác giả đã đề xuất và luận giải một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên nước ta hiện nay theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11248
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.