Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11249
Title: Một phương pháp chỉnh định mới các bộ điều khiển dạng PID cho các hệ thống điều khiển tầng trong công nghiệp
Authors: Vũ, Thu Điệp
Phan, Duy Hùng
Keywords: Hệ thống điều khiển tầng
Bộ điều khiển bền vững chất lượng cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 140 .- Tr.18-23
Abstract: Bài báo trình bày về vấn đề chỉnh định các bộ điều khiển dạng PID cho các hệ thống điều khiển có cấu trúc hai tầng trong công nghiệp. Dựa trên nền tảng lý thuyết về bộ điều khiển bền vững chất lượng cao trong hệ thống điều khiển nhiều tầng, bài báo đưa ra cách thực hiện các bộ điểu khiển này dưới dạng PID cho hệ hai tầng, Có hai cách tổng hợp bộ điều khiển bền vững chất lượng cao tương ứng cũng có hai cách thực hiện PID hóa cho các bộ điều khiển này. Cách thứ nhất, các bộ điều khiển được tính toán theo mô hình của đối tượng từng vòng. Cách thứ hai, bộ điều khiển vòng trong được tính toán theo mô hình của đối tượng vòng trong, bộ điều khiển vòng ngoài được tính toán theo mô hình của đối tượng tương đương. Hiệu quả của hai cách thực hiện thể hiện ở phần đánh giá chất lượng đáp ứng của hệ thống qua các ví dụ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11249
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.