Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11256
Title: Liên kết dọc giữa doanh nghiệp và nông dân: Lý thuyết và một số điển hình tại Việt Nam
Authors: Vũ, Ngọc Quyên
Keywords: Nông dân
Doanh nghiệp
Liên kết dọc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 425 .- Tr.14-20
Abstract: Bài viết tập trung tổng quan một số vấn đề lý thuyết về liên kết dọc giữa doanh nghiệp và nông dân, đồng thời tìm hiểu và phân tích một số điển hình tại Việt Nam nhằm làm rõ các ưu điểm và tồn tại của liên kết này. Từ đó, dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, bài viết gợi ý một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại để cũng cố và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11256
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.